سیستم‌های تهویه تونل‌های مترو و قطار شهری

metro-ve-demir-yolu-havalandirma-sistemleri-65

مهمترین فاکتور در تهویه ایستگاه‌ها و تونل‌های مترو، حفظ ایمنی مسافران داخل قطار و مستقر در ایستگاه‌هاست. هنگامی که قطار در ایستگاه یا درون تونل در شرایط اضطراری متوقف شده‌است، دسترسی ایمن مسافران به ایستگاه و تخلیه ایمن افراد به خارج از محیط اولین اقدام لازم‌الاجراست. در چنین شرایطی، فن‌های تخلیه نصب شده در ایستگاه‌ها و تونل‌های بین ایستگاه‌ها میبایست علاوه بر تخلیه دود ناشی از احتراق و تمیز نمودن فضای فرار افراد، به خنک کردن ایستگاه‌ها جهت خروج ایمن مسافران کمک نمایند.

جهت تخلیه هوا در تونل‌ها باتوجه به احتمال وقوع حریق در بخشهای مختلف می‌بایست منجر به خروج دود، محصولات احتراق و هوای گرم در جهتی مخالف مسیر فرار افراد باشد. بدین‌ترتیب، لازم است تا در طراحی سیستم‌های تهویه و مدیریت دود در تونل‌های مترو عوامل متعددی مدنظر قرار گیرد.

گستره وسیعی از فن‌های مقاوم‌به حریق تولیدشده توسط شرکت AIRONN را می‌توان در تونل‌های مترویی متعدد در ترکیه و دیگر کشورهای منطقه مشاهده نمود.a

فهرست