شهرک مسکونی شهید خرازی، بلوار اردستانی

  • فن‌های تخلیه هوا و تهویه

مجتمع اداری تابان شهر
برج‌های مسکونی ۲۰۰۰ واحدی بهمن